Voor cliënten

in de complementaire gezondheidszorg

Geschil aanhangig maken

Het kan gebeuren dat u een klacht heeft over uw zorgaanbieder. Belangrijk is dat u uw onvrede met uw  zorgaanbieder bespreekt. Praten kan helpen om over en weer tot meer begrip te komen en om tot een oplossing te komen. Maar het kan zijn dat dit, om wat voor reden dan ook, niet mogelijk is. Of een gesprek neemt uw onvrede, uw klacht, niet weg. Dan kunt u ook een beroep doen op een klachtenfunctionaris.

Rol van de klachtenfunctionaris

Een klachtenfunctionaris ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht. Ook beziet de klachtenfunctionaris of u en de zorgaanbieder toch met begeleiding in gesprek kunnen om het op te lossen.
Als u bij de beroepsvereniging van uw zorgaanbieder uw klacht kenbaar maakt, meestal via het klachtenformulier op hun site, krijgt u via hen een klachtenfunctionaris.  Deze zetten zij in via de SCAG. 
Zie hier het overzicht van de beroepsverenigingen die bij de SCAG zijn aangesloten. Weet u niet bij welke beroepsvereniging de zorgaanbieder is aangesloten, neem dan contact met ons op.

Klacht voorleggen aan de geschillencommissie

Als het niet lukt om met ondersteuning samen tot een oplossing te komen die voor u bevredigend is, kunt u zich op grond van de Wkkgz wenden tot een erkende geschillencommissie. Wanneer uw zorgaanbieder is aangesloten bij de SCAG is dit de Onafhankelijke Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg. Deze onafhankelijke commissie is opgericht door de SCAG en Zorgbelang Inclusief en is gespecialiseerd in de complementaire zorg.

De Onafhankelijke Geschillencommissie-CG bestaat uit een voorzitter (meester in de rechten) en twee leden die zijn voorgedragen door aangesloten organisaties van zorgaanbieders en cliëntenorganisaties. Zij worden ondersteund door een ambtelijk secretaris. De geschillencommissie doet binnen zes maanden uitspraak. Deze uitspraak is bindend, zowel voor u als  cliënt, als voor de zorgaanbieder. Als de commissie tot de conclusie komt dat schade is ontstaan door het handelen van de zorgaanbieder, kan een schadevergoeding worden toegekend.
Wanneer u door de commissie in het gelijk bent gesteld, krijgt u de € 52,50 die u heeft betaald voor de behandeling van uw klacht, terug. 

Procedure en behandeling

Zodra u een klacht bij ons heeft ingediend, starten wij met de behandeling van de klacht. De klachtbehandeling bestaat uit een aantal stappen. Allereerst controleren wij of de gegevens over de klachtomschrijving volledig zijn en of het klachtgeld van € 52,50 is voldaan.
Indien nodig vragen wij u om de gegevens aan te vullen.
Wanneer u niet binnen een maand reageert nemen wij de klacht niet langer in behandeling.
Wanneer u eventuele aanvullende informatie heeft ingediend, beoordelen we of de klacht in behandeling kan worden genomen. Hierbij kijken we naar:

  • Is de zorgaanbieder bij de SCAG aangesloten?
  • Of u als cliënt gerechtigd bent om de klacht in te dienen?
  • Behoort de klacht tot het werkterrein van de commissie (bevoegdheid)?

In het geval wij de klacht in behandeling nemen, stellen wij uw zorgaanbieder, in dit proces ook wel beklaagde genoemd, schriftelijk hiervan op de hoogte. Wij vragen de zorgaanbieder dan om een schriftelijke reactie te geven, het zogenaamde verweer, om zijn of haar standpunt ten aanzien van uw klacht te verduidelijken. En ook wordt de zorgaanbieder gevraagd om relevante documenten bij ons in te dienen ter onderbouwing van dit standpunt.

Zodra de zorgaanbieder inhoudelijk heeft gereageerd, wordt bezien of de klacht volledig is om deze aan de commissie voor te leggen. Het verweer van de zorgaanbieder wordt toegevoegd aan de zaak. Zo beschikken zowel u als de zorgaanbieder over alle informatie die de commissie ook heeft.
Hierna wordt een zitting ingepland.

Tijdens deze zitting wordt de zaak mondeling behandeld. Beide partijen krijgen de gelegenheid om hun standpunt toe te lichten en de commissieleden stellen hun vragen om een totaalbeeld van de klacht te krijgen, zodat zij tot een zorgvuldig oordeel kunnen komen.

Ongeveer zes weken na de zitting ontvangen u en de zorgaanbieder per post de uitspraak van de commissie.

Eerdere uitspraken

De Onafhankelijke Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg is eind 2020 van start gegaan. Er zijn nog geen uitspraken gedaan.