Privacy statement

Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 geldt in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is de Europese wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie deze gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels in de gezondheidszorg voor de bescherming van gegevens van cliënten en patiënten. Deze regels staan onder in de Wet geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij met welk doel verzamelen en gebruiken. Wij raden u aan om deze verklaring aandachtig te lezen.

Privacy beleid van de Onafhankelijke Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg

Stichting Onafhankelijke Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg (OG-CG) behandelt geschillen. OG-CG biedt zorgaanbieders in de complementaire en alternatieve gezondheidszorg de mogelijkheid zich aan te sluiten bij een erkende geschilleninstantie. Om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren vraagt OG-CG u om persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres. Indien sprake is van de behandeling van een klacht of een geschil kan het zijn dat OG-CG tevensgegevens betreffende uw gezondheid vergaard OG-CG is volgens de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

OG-CG vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door OG-CG dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd volgens deeisen uit de privacywetgeving.

Dit doen wij door bijvoorbeeld:

 • in deze privacyverklaring duidelijk te vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • alleen de persoonsgegevens te verzamelen die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin dat is vereist;
 • gegevens in beginsel niet door te geven aan derden, tenzij daar bijvoorbeeld een wettelijke verplichting toe bestaat;
 • passende beveiligingsmaatregelen te nemen;
 • uw recht op inzage, correctie of verwijdering van gegevens te respecteren.

Om uw gegevens optimaal te beschermen zijn de systemen van OG-CG beveiligd. Wanneer u op onze website komt (www.onafhankelijkegeschillencommissie.nl) ziet u dat aan de hand van het slotje in de adresbalk. Tevens kunt u dit zien aan het adres dat begint met https:// www.onafhankelijkegeschillencommissie.nl. Dit geldt voor de gehele website, ook op het moment dat u gegevens invult (bijvoorbeeld het contactformulier of het formulier om een geschil aan te melden).

Bij de behandeling van geschillen beschikken wij in veel gevallen over informatie over uw gezondheid. Wij gaan extra voorzichtig om met deze medische gegevens. Alle medewerkers OG-CG en bij de geschilleninstantie betrokken voorzitters en leden van de geschillencommissie zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle de partijen betreffende gegevens die hen bij de behandeling van het geschil ter kennis zijn gekomen.

Uw toestemming bij de behandeling van klachten en geschillen

Om de aangeklaagde zorgaanbieder in de gelegenheid te stellen zich adequaat te kunnen verweren zal een cliënt (van 16 jaar en ouder) dan wel diens vertegenwoordiger[1] bij de behandeling van een geschil bij de geschilleninstantie, worden verzocht om machtiging- en toestemmingsformulieren te ondertekenen. Op grond van deze machtiging- en toestemmingsformulieren verleent cliënt de aangeklaagde zorgaanbieder toestemming om voor de beoordeling van het geschil relevante medische gegevens te gebruiken (eventueel op te vragen bij een nieuwe zorgaanbieder) en te overleggen aan de geschilleninstantie.

Indien cliënt zich bij de behandeling van een geschil laat vertegenwoordigen door gemachtigde, dan dient cliënt ook daartoe een machtiging te ondertekenen.

Aan het niet verstrekken van de ingevulde machtigings- en toestemmingsformulieren kan de geschilleninstantie de consequenties verbinden, die haar onder de omstandigheden van het geval geraden voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld als gevolg hebben dat de aangeklaagde zorgaanbieder zich niet adequaat kan verweren (aangezien hij/zij dan geen uitdrukkelijke toestemming van cliënt verkregen heeft om medische gegevens te gebruiken in de geschilprocedure). Ingevulde en ondertekende machtigings- en toestemmingsformulieren zullen worden opgenomen in het betreffende geschildossier.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is op grond van geldende wet- en regelgeving. Dossiers omtrent de behandeling van geschillen worden, na afsluiting van de betreffende geschil, maximaal twee jaar bewaard.

Persoonsgegevens:

Afhankelijk van de vraag of u zorgaanbieder, cliënt, aangeklaagde of een bezoeker van de website OG-CG bent kan OG-CG de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • naam
 • gegevens zorgaanbieder
 • emailadres
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer(s)
 • IBAN
 • geslacht
 • geslacht
 • informatie die u zelf invult op een open veld, bijvoorbeeld bij het invullen van het formulier waarmee u het geschil aanhangig maakt bij de geschilleninstantie
 • in het kader van de behandeling van klachten en geschillen; gegevens over uw gezondheid, zijnde medische gegevens die door cliënten aangeklaagde aan OG-CG worden verstrek.
 • technische gegevens naar aanleiding van uw surfgedrag op onze website (bijvoorbeeld uw IP-adres).

Doeleinden:

Wederom afhankelijk van de vraag of u zorgaanbieder, cliënt, aangeklaagde, of een bezoeker van de website OG-CG bent worden bovenstaande gegevens bijvoorbeeld verwerkt voor een of meer van de navolgende doeleinden:

 • om klachten over zorgaanbieders te verwerken;
 • om klachten omtrent de dienstverlening van OG-CG te verwerken;
 • om geschillen jegens zorgaanbieders te behandelen;
 • om zorgaanbieders te kunnen benaderen in verband met de tussen OG-CG en zorgaanbieder afgesloten overeenkomst;
 • om zorgaanbieders, aangesloten bij OG-CG, te kunnen benaderen met nieuwsberichten over dienstverlening OG-CG;
 • voor het maken van statische analyses van bezoek- en klikgedrag van onze website;
 • ter verbetering van onze website.

Wat zijn uw rechten?

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens.
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw gegevens te vragen (“recht op vergetelheid”). Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is, indien de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor OG-CG ze verzamelt of verwerkt en/of de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

Wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken door een email of een brief te sturen. Gebruik daarvoor info@onafhankelijkegeschillencommissie.nl of richt uw brief aan Stadsplateau 7 - 8.22, 3521 AZ Utrecht. Wanneer u beschikt over een account dan kunt u inloggen en zelf u NAW-gegevens wijzigen.

Wijzigingen en disclaimer

OG-CG behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. OG-CG hoeft u niet te vertellen dat deze is gewijzigd. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Om zeker te zijn dat u op de hoogte bent raden wij u aan deze verklaring met regelmaat te raadplegen.

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website OG-CG zijn verbonden. Lees, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan, voor het gebruik van deze websites de betreffende privacyverklaring.

De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door OG-CG. Hoewel met uiterste zorgvuldigheid wordt getracht om de inhoud zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat informatie die is opgenomen incorrect, incompleet of verouderd is. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend. OG-CG is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie.

Klachten over verwerking persoonsgegevens

Wanneer u ontevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens dan gaan wij graag met u in gesprek. Mocht u desondanks nog ontevreden zijn dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in de te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om bezoekersverkeer te kunnen registreren en daarmee de website te kunnen verbeteren. OG-CG gebruikt hiervoor Google Analytics.

Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst. Daarmee kunnen wij zien hoe bezoekers onze website gebruiken. Voor nadere uitleg over de werking van Google Analytics klik op navolgende link: https://www.google.com/analytics/

Wanneer u het gebruik van cookies weigert kan dat tot gevolg hebben dat u niet alle mogelijkheden van onze website kunt benutten. Wanneer u de cookies accepteert geeft u daarmee toestemming voor het plaatsen van cookies en het verwerken daarvan op de wijze zoals hierboven uitgelegd.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 11 mei 2020

 

[1] Artikel 1 lid Wkkgz:
vertegenwoordiger: de persoon of personen die een zorgaanbieder op grond van enige wettelijke bepaling in plaats van of naast de cliënt moet betrekken bij de nakoming van verplichtingen jegens de cliënt;